تعیین زاویه بهینه پنل ها در نیروگاه های فتوولتائیک

۰

از نظر الزامات قراردادی و شرایط مورد نیاز اتصال ، نیروگاه های فتوولتائیک به دو دسته تقسیم می شوند: نیروگاه های مشروط به انشعاب که سقف عقد قرارداد آنها حداکثر ۱۰۰ کیلووات بوده و داشتن انشعاب برق به ظرفیت نیروگاه احداثی الزامی می باشد . به طور مثال برای احداث یک نیروگاه فتوولتائیک ۳۰ کیلوواتی…

فهرست