پلن‌ها و قیمت‌ها

warningهزینه های ذیل برای استان اصفهان محاسبه شده است. برای شهرهای ارومیه، کرج، هشتگرد و طالقان هزینه ارسال تجهیزات از مبدا اصفهان بر عهده کارفرما می باشد.