پلن‌ها و قیمت‌ها

  1. خانه
  2. پلن‌ها و قیمت‌ها

کلیه پلن‌ها با فرض نصب پنل خورشیدی بر روی سقف شیروانی و بدون نیاز به سازه محاسبه شده‌اند. در صورت نیاز به نصب سازه، هزینه آن جداگانه محاسبه خواهد شد. تمامی باتری‌های مورد استفاده در طرح‌ها از نوع معمولی بوده و در صورت تمایل مشتری به استفاده از باتری‌های سولار (دیپ سایکل) تفاوت هزینه اخذ حواهد شد.

فهرست