اینورترهای رشته ای یا اینورترهای مرکزی ؟

۳ دیدگاه
چرا اینورترها مهم هستند؟ بعد از پنل ها ، اینورترها بیشترین هزینه های سخت افزاری را در یک نیروگاه  فتوولتائیک به خود اختصاص می دهند . در حالیکه بیشتر پروژه های تجاری و همچنین مقیاس بزرگ در جهان به صورت سنتی از اینورترهای مرکزی استفاده می کنند ، افزایش تمایل به استفاده از اینورترهای رشته...
فهرست