استانداردهای ملی

  1. خانه
  2. استانداردهای ملی

بروزترین و متنوع ترین استانداردهای ملی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نیروگاه های خورشیدی از منابع معتبر را در این صفحه دریافت نمایید.

عنوان شماره مرجع صدورسال انتشارلینک
قطعات فتوولتائیک - قسمت اول : اندازه گیری مشخصه های جریان - ولتاژ قطعات فتوولتائیکISIRI 6461-1سازمان ملی استاندارد2003دانلود
قطعات فتوولتائیک - قسمت دوم : الزامات برای سلول های خورشیدی مرجعISIRI 6461-2سازمان ملی استاندارد2009دانلود
مشخصات شبیه ساز خورشیدی برای آزمایش فتوولتائیک زمینیISIRI 8485سازمان ملی استاندارد2003دانلود
عملکرد الکتریکی سلول های فتوولتائیک با استفاده از سلول های مرجع تحت نور خورشید شبیه سازی شده- روش آزمونISIRI 8486سازمان ملی استاندارد2003دانلود
تعیین پارامتر عدم تطابق طیفی بین یک قطعه فتوولتائیک و یک سلول مرجع فتوولتائیک - روش آزمونISIRI 8487سازمان ملی استاندارد2003دانلود
اندازه گیری پاسخ طیفی سلول های فتوولتائیک – روش آزمونISIRI 8488سازمان ملی استاندارد2003دانلود
عملکرد الکتریکی مدول ها و آرایه های فتوولتائیک زمینی غیر متمرکز با استفاده از سلول مرجع –روش آزمون ElectricalISIRI 8489سازمان ملی استاندارد2003دانلود
کالیبراسیون سلول های مرجع اولیه فتوولتائیک غیر متمرکز سیلیکونی تحت تابش کلی- روش آزمونISIRI 8490سازمان ملی استاندارد2003دانلود
مشخصات ویژگی فیزیکی سلول های مرجع فتوولتائیک زمینی غیر متمرکزISIRI 8491سازمان ملی استاندارد2003دانلود
مدول های فتوولتائیک در محیط های با دما و رطوبت چرخه ای - روش های آزمونISIRI 8492سازمان ملی استاندارد2003دانلود
تبدیل انرژی خورشیدی فتوولتائیک – اصطلاحات و واژه هاISIRI 8493سازمان ملی استاندارد2003دانلود
کالیبراسیون سلول های مرجع ثانویه فتوولتائیک غیرمتمرکز - روش آزمونISIRI 8494سازمان ملی استاندارد2003دانلود
یکپارچگی عایق و پیوستگی مسیر اتصال زمین مدول های فتوولتاییک-روش های آزمونISIRI 8495سازمان ملی استاندارد2013دانلود
آزمایش عایق بندی کامل رطوبتی مدول های فتوولتائیک - روش آزمون استانداردISIRI 8496سازمان ملی استاندارد2013دانلود
باتری ها و سل های ثانویه برای ذخیره انرژی تجدیدپذیر - الزامات کلی و روش های آزمونINSO 10764-1سازمان ملی استاندارد2014دانلود
آزمون خوردگی مه نمک سلول های فتوولتائیکISIRI 11277سازمان ملی استاندارد2003دانلود
اجزای تعادل سامانه برای سامانه های فتوولتائیک - احراز شرایط طبیعی محیط های طراحیISIRI 11857سازمان ملی استاندارد2003دانلود
پایش عملکرد سامانه فتوولتائیک - رهنمودهایی برای تبادل و تجزیه و تحلیل داده هاISIRI 11858سازمان ملی استاندارد2003دانلود
سامانه هاي فتوولتائيك PV - (ويژگي هاي اتصال به شبكه)ISIRI 11859سازمان ملی استاندارد2003دانلود
مدول های فتوولتائیک زمینی سیلیکون کریستالی - احراز شرایط طراحی و تائید نوعISIRI 11881سازمان ملی استاندارد2003دانلود
سامانه های مستقل فتوولتائیک - تصدیق طراحیISIRI 11882سازمان ملی استاندارد2003دانلود
افزارهاي فتوولتائيك - قسمت 1: اندازه گيري مشخصه هاي جريان- ولتاژ فتوولتائيكINSO 14115-1سازمان ملی استاندارد2013دانلود
افزارهاي فتوولتائيك - (ECT) قسمت 5: تعيين معادل دماي سلول به روش ولتاژ مدار (PV) افزارهاي فتوولتائيك
INSO 14115-5سازمان ملی استاندارد2013دانلود
افزارهاي فتوولتائيك - قسمت 7: محاسبة تصحيح عدم انطباق طيفي براي اندازه گيري افزارهاي فتوولتائيكINSO 14115-7سازمان ملی استاندارد2013دانلود
افزارهاي فتوولتائيك - قسمت 8: اندازه گيري پاسخ طيفي افزار (PV) فتوولتائيکINSO 14115-8سازمان ملی استاندارد2013دانلود
افزارهاي فتوولتائيك - قسمت 9: الزامات عملكرد شبيه ساز خورشيديINSO 14115-9سازمان ملی استاندارد2013دانلود
روش آزمون غوطه وری تحت فشار در آب نمک و آزمایش دمایی مدول های فتوولتائیک در محیط های دریاییINSO 14116سازمان ملی استاندارد2016دانلود
مدول فتوولتائیک - تعیین مقاومت مدول های فتوولتائیک در برابر تگرگ به وسیله گلوله های یخی پرتاب شوندهISIRI 14117سازمان ملی استاندارد2003دانلود
مدول فتوولتاییک - کالیبراسیون اولیه سلول های فتوولتاییک زمینی غیر متمرکز با استفاده از یک طیف جدولیISIRI 14118سازمان ملی استاندارد2003دانلود
مدول فتوولتاییک - بازرسی چشمی مدول های فتوولتاییکINSO 16116سازمان ملی استاندارد2013دانلود
افزارهاي فتوولتائيك - رويه هاي تصحيح دما و تابش به مشخصه هاي اندازه گيري شده I-VINSO 16205سازمان ملی استاندارد2013دانلود
شارژ کنترلرهای باتری برای سامانه های فتوولتاییک - کارایی و کارکردINSO 16476سازمان ملی استاندارد2013دانلود
سامانه هاي پمپاژ فتوولتايیک- قسمت 7: تايید طراحي و اندازه گیري عملکردINSO 16477سازمان ملی استاندارد2013دانلود
سامانه های فتوولتاییک متصل به شبکه -حداقل الزامات برای مستند سازی ، آزمون های راه اندازی و بازرسی سامانهINSO 16478سازمان ملی استاندارد2013دانلود
روش آزمون استاندارد برای حفاظت از نقطه داغ ماژول های فتوولتائیکINSO 17391سازمان ملی استاندارد2014دانلود
راهنماي پیشگیري از آتشسوزي پانلها، ماژولها و سامانههاي فتوولتايیکINSO 17392سازمان ملی استاندارد2014دانلود
مشخصات شبیه ساز خورشیدي براي آزمون فتوولتايیکINSO 17460سازمان ملی استاندارد2014دانلود
روش آزمون استاندارد براي گزارش کارايي سامانه غیر متمرکز کننده فتوولتايیکINSO 17574سازمان ملی استاندارد2014دانلود
روش آزمون استاندارد براي تعیین خطی بودن پارامتر افزاره فتوولتايیک نسبت به پارامتر آزمونINSO 17575سازمان ملی استاندارد2014دانلود
روش آزمون استاندارد براي آزمودن يکپارچگی عايق رطوبت در آرايه هاي فتوولتايیکINSO 17576سازمان ملی استاندارد2014دانلود
تبديل انرژي خورشیدي واژه نامهINSO 17908سازمان ملی استاندارد2014دانلود
ماژولهاي فتوولتايیک ) PV – ) آزمون خوردگی با آمونیاکINSO 18071سازمان ملی استاندارد2014دانلود
افزارهاي فتوولتائيك- قسمت 4: افزارهاي خورشيدي مرجع-رويههايي براي ايجاد قابليت رديابي كاليبره كردنINSO IEC 60604-4سازمان ملی استاندارد2013دانلود
زميني غشاي (PV) مدول هاي فتوولتائيك نازك -صلاحيت طرح و تأييد نوعINSO IEC 61646سازمان ملی استاندارد2013دانلود
صلاحیت ایمنی مدول فتوولتائیک (PV) قسمت 2-الزامات آزمونINSO IEC 61730-2سازمان ملی استاندارد2012دانلود
توصيه هايي براي سيستم هاي انرژي تجديد پذير و تركيبي كوچك براي برق رساني روستايي–
مجموعه ژنراتوري- قسمت 7 پارت 3 انتخاب مجموعه هاي ژنراتوري براي سيستم هاي برق رساني روستايي
INSO-IEC-TS-62257-7-3سازمان ملی استاندارد2008دانلود