استانداردهای ملی

  1. خانه
  2. استانداردهای ملی

بروزترین و متنوع ترین استانداردهای ملی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نیروگاه های خورشیدی از منابع معتبر را در این صفحه دریافت نمایید.

عنوان شماره مرجع صدورسال انتشارلینک
قطعات فتوولتائیک - قسمت اول : اندازه گیری مشخصه های جریان - ولتاژ قطعات فتوولتائیکISIRI 6461-1سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
قطعات فتوولتائیک - قسمت دوم : الزامات برای سلول های خورشیدی مرجعISIRI 6461-2سازمان ملی استاندارد۲۰۰۹دانلود
مشخصات شبیه ساز خورشیدی برای آزمایش فتوولتائیک زمینیISIRI 8485سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
عملکرد الکتریکی سلول های فتوولتائیک با استفاده از سلول های مرجع تحت نور خورشید شبیه سازی شده- روش آزمونISIRI 8486سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
تعیین پارامتر عدم تطابق طیفی بین یک قطعه فتوولتائیک و یک سلول مرجع فتوولتائیک - روش آزمونISIRI 8487سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
اندازه گیری پاسخ طیفی سلول های فتوولتائیک – روش آزمونISIRI 8488سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
عملکرد الکتریکی مدول ها و آرایه های فتوولتائیک زمینی غیر متمرکز با استفاده از سلول مرجع –روش آزمون ElectricalISIRI 8489سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
کالیبراسیون سلول های مرجع اولیه فتوولتائیک غیر متمرکز سیلیکونی تحت تابش کلی- روش آزمونISIRI 8490سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
مشخصات ویژگی فیزیکی سلول های مرجع فتوولتائیک زمینی غیر متمرکزISIRI 8491سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
مدول های فتوولتائیک در محیط های با دما و رطوبت چرخه ای - روش های آزمونISIRI 8492سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
تبدیل انرژی خورشیدی فتوولتائیک – اصطلاحات و واژه هاISIRI 8493سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
کالیبراسیون سلول های مرجع ثانویه فتوولتائیک غیرمتمرکز - روش آزمونISIRI 8494سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
یکپارچگی عایق و پیوستگی مسیر اتصال زمین مدول های فتوولتاییک-روش های آزمونISIRI 8495سازمان ملی استاندارد۲۰۱۳دانلود
آزمایش عایق بندی کامل رطوبتی مدول های فتوولتائیک - روش آزمون استانداردISIRI 8496سازمان ملی استاندارد۲۰۱۳دانلود
باتری ها و سل های ثانویه برای ذخیره انرژی تجدیدپذیر - الزامات کلی و روش های آزمونINSO 10764-1سازمان ملی استاندارد۲۰۱۴دانلود
آزمون خوردگی مه نمک سلول های فتوولتائیکISIRI 11277سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
اجزای تعادل سامانه برای سامانه های فتوولتائیک - احراز شرایط طبیعی محیط های طراحیISIRI 11857سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
پایش عملکرد سامانه فتوولتائیک - رهنمودهایی برای تبادل و تجزیه و تحلیل داده هاISIRI 11858سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
سامانه های فتوولتائیک PV - (ویژگی های اتصال به شبکه)ISIRI 11859سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
مدول های فتوولتائیک زمینی سیلیکون کریستالی - احراز شرایط طراحی و تائید نوعISIRI 11881سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
سامانه های مستقل فتوولتائیک - تصدیق طراحیISIRI 11882سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
افزارهای فتوولتائیک - قسمت ۱: اندازه گیری مشخصه های جریان- ولتاژ فتوولتائیکINSO 14115-1سازمان ملی استاندارد۲۰۱۳دانلود
افزارهای فتوولتائیک - (ECT) قسمت ۵: تعیین معادل دمای سلول به روش ولتاژ مدار (PV) افزارهای فتوولتائیک
INSO 14115-5سازمان ملی استاندارد۲۰۱۳دانلود
افزارهای فتوولتائیک - قسمت ۷: محاسبه تصحیح عدم انطباق طیفی برای اندازه گیری افزارهای فتوولتائیکINSO 14115-7سازمان ملی استاندارد۲۰۱۳دانلود
افزارهای فتوولتائیک - قسمت ۸: اندازه گیری پاسخ طیفی افزار (PV) فتوولتائیکINSO 14115-8سازمان ملی استاندارد۲۰۱۳دانلود
افزارهای فتوولتائیک - قسمت ۹: الزامات عملکرد شبیه ساز خورشیدیINSO 14115-9سازمان ملی استاندارد۲۰۱۳دانلود
روش آزمون غوطه وری تحت فشار در آب نمک و آزمایش دمایی مدول های فتوولتائیک در محیط های دریاییINSO 14116سازمان ملی استاندارد۲۰۱۶دانلود
مدول فتوولتائیک - تعیین مقاومت مدول های فتوولتائیک در برابر تگرگ به وسیله گلوله های یخی پرتاب شوندهISIRI 14117سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
مدول فتوولتاییک - کالیبراسیون اولیه سلول های فتوولتاییک زمینی غیر متمرکز با استفاده از یک طیف جدولیISIRI 14118سازمان ملی استاندارد۲۰۰۳دانلود
مدول فتوولتاییک - بازرسی چشمی مدول های فتوولتاییکINSO 16116سازمان ملی استاندارد۲۰۱۳دانلود
افزارهای فتوولتائیک - رویه های تصحیح دما و تابش به مشخصه های اندازه گیری شده I-VINSO 16205سازمان ملی استاندارد۲۰۱۳دانلود
شارژ کنترلرهای باتری برای سامانه های فتوولتاییک - کارایی و کارکردINSO 16476سازمان ملی استاندارد۲۰۱۳دانلود
سامانه های پمپاژ فتوولتاییک- قسمت ۷: تایید طراحی و اندازه گیری عملکردINSO 16477سازمان ملی استاندارد۲۰۱۳دانلود
سامانه های فتوولتاییک متصل به شبکه -حداقل الزامات برای مستند سازی ، آزمون های راه اندازی و بازرسی سامانهINSO 16478سازمان ملی استاندارد۲۰۱۳دانلود
روش آزمون استاندارد برای حفاظت از نقطه داغ ماژول های فتوولتائیکINSO 17391سازمان ملی استاندارد۲۰۱۴دانلود
راهنمای پیشگیری از آتشسوزی پانلها، ماژولها و سامانههای فتوولتاییکINSO 17392سازمان ملی استاندارد۲۰۱۴دانلود
مشخصات شبیه ساز خورشیدی برای آزمون فتوولتاییکINSO 17460سازمان ملی استاندارد۲۰۱۴دانلود
روش آزمون استاندارد برای گزارش کارایی سامانه غیر متمرکز کننده فتوولتاییکINSO 17574سازمان ملی استاندارد۲۰۱۴دانلود
روش آزمون استاندارد برای تعیین خطی بودن پارامتر افزاره فتوولتاییک نسبت به پارامتر آزمونINSO 17575سازمان ملی استاندارد۲۰۱۴دانلود
روش آزمون استاندارد برای آزمودن یکپارچگی عایق رطوبت در آرایه های فتوولتاییکINSO 17576سازمان ملی استاندارد۲۰۱۴دانلود
تبدیل انرژی خورشیدی واژه نامهINSO 17908سازمان ملی استاندارد۲۰۱۴دانلود
ماژولهای فتوولتاییک ) PV – ) آزمون خوردگی با آمونیاکINSO 18071سازمان ملی استاندارد۲۰۱۴دانلود
افزارهای فتوولتائیک- قسمت ۴: افزارهای خورشیدی مرجع-رویههایی برای ایجاد قابلیت ردیابی کالیبره کردنINSO IEC 60604-4سازمان ملی استاندارد۲۰۱۳دانلود
زمینی غشای (PV) مدول های فتوولتائیک نازک -صلاحیت طرح و تأیید نوعINSO IEC 61646سازمان ملی استاندارد۲۰۱۳دانلود
صلاحیت ایمنی مدول فتوولتائیک (PV) قسمت ۲-الزامات آزمونINSO IEC 61730-2سازمان ملی استاندارد۲۰۱۲دانلود
توصیه هایی برای سیستم های انرژی تجدید پذیر و ترکیبی کوچک برای برق رسانی روستایی–
مجموعه ژنراتوری- قسمت ۷ پارت ۳ انتخاب مجموعه های ژنراتوری برای سیستم های برق رسانی روستایی
INSO-IEC-TS-62257-7-3سازمان ملی استاندارد۲۰۰۸دانلود

فهرست